آگلونما سفید Aglaonema

آگلونما سفیدAGLAONEMA - 3


Aglaonema Costatum, Evergreen

  • ارسال: کل کشور

نوع ارسال:

  • باربری – ندکس (تیپاکس) – پیک