کراسولا اواتا Crassula ovata
کراسولا اواتا Crassula ovata
کراسولا اواتا Crassula ovata
کراسولا اواتا Crassula ovata

کراسولا اواتا.S2 - 102-1


Crassula ovata


  • فروش تک: قیمت محصول هر عدد 4000 – 3000 تومان

  • سایز گلدان: 8