کراسولاتتراگونا Crassula tetragona
کراسولا تتراگونا Crassula tetragona
کراسولاتتراگونا Crassula tetragona
کراسولا تتراگونا Crassula tetragona

کراسولا تتراگونا.S1 - 103-1


قیمت : 3000 تومان
تخفیف : 1,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 2,000 تومان

Crassula tetragona


  • فروش تک: قیمت محصول هر عدد 3000 – 2000 تومان

  • سایز گلدان: 6