اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys
اپونتیا خرگوشی Opuntia microdasys

اپونتیا خرگوشیC1 - 11


قیمت : 4000 تومان
تخفیف : 1,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 3,000 تومان

Opuntia microdasys

  • سایز گلدان: 6