هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata
هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata
هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata
هاورتیا گلابراتا haworthia glabrata

هاورتیا گلابراتاS3 - 103


قیمت : 15000 تومان
تخفیف : 2,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 13,000 تومان

haworthia glabrata