هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری

هاورتیا زبرا گورخریS2 - 114


قیمت : 10000 تومان
تخفیف : 2,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 8,000 تومان

Haworthia Attenuata Zebra