هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری

هاورتیا زبرا گورخریS2 - 114


7,500 تومان

30 در انبار

Haworthia Attenuata Zebra