هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری
هاورتیا زبرا گورخری

هاورتیا زبرا گورخریS2 - 114


10,000 تومان

3 در انبار

Haworthia Attenuata Zebra