آستروفیتوم آستریاس (پیوندی) Astrophytum asterias kikko
آستروفیتوم آستریاس (پیوندی) Astrophytum asterias kikko

آستروفیتوم آستریاس (پیوندی)