عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان

عناصر مهم برای رشد گیاهان (18 عنصر برای رشد گیاهان)

NPK

خاک منبع اصلی تغذیه تمام گیاهان است درک خواص شیمیایی خاک از نظر شناختی مهم است.

بیشتر گیاهان به ۱۸ عنصر برای رشد و کامل کردن دوره زندگی خود نیاز دارند.

این عناصر را مواد اصلی برای رشد هر گیاه می نامند.

به صورت طبیعی سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ‘NPK’ در هوا به شکل دی اکسید کربن و آب تامین میشوند.

15 عنصر دیگر توسط خاک تامین میشوند.

نیتروژن، فسفر و پتاسیم به مقدار بسیار زیادی نسبت به سایر عناصر مورد نیاز، در رشد گیاه موثرند در گروه مواد اصلی قرار میگیرند.

عناصر کلسیم، منیزیم، سولفور(گوگرد)، در گروه دیگری به صورت غیر مستقیم تاثیر کمتری در رشد گیاه است قرار دارند

کلسیم و منیزیم در مواد آهکی به مقدار در PH خاک وجود دارد.

سولفور نیز با بارش باران به آن اضافه میشود و از مواد طبیعی خاک آزاد میشود.

سالانه بارش باران در حدود ۱ تا ۲ کیلو در هر ۱۰۰۰ متر زمین گوگرد وارد می نماید.

ریز مغذی ‘TE’  در رشد و نمو گیاه تاثیر کمتری دارد و در اغلب گیاهان در مقادیر بسیار اندک وجود دارد

استفاده از این کودهای  به نسبت عناصر دیگر باید با حساسیت بیشتری انجام گیرد.

استفاده زیاد از آنها میتواند اثرات نامطلوب در مقایسه با سایر عناصر به گیاه آسیب برسانند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها