ساکولنت آویز توپی

ساکولنت آویز توپی

ساکولنت آویز توپی

ساکولنت آویز توپی

کُره سبز گیاهان خوش رنگ خود را ایجاد کنید که  از باغ، اتاق زیر شیروانی یا پاسیو منزل خود آویزان کنید.

 

دستورالعمل


مرحله 1

ساکولنت آویز توپیبرش سه قطعه سیم مفتول شماره 24 به طول 40 سانتی متر، به سه حلقه هم اندازه درست کنید.

حلقه ها را از قسمت قطر بیرونی به صورت ستاره ای به هم وصل کنید و با سیم نازکتر ببندید.

یک برش دیگر از سیم مفتول برای اتصال به سه حلقه انجام دهید.

و قسمت های وصل شده به سیم چهارم که به شکل یک کره است را با سیم نازکتر وصل کنید که مهار شود.


 در صورت لزوم دستکش کار چرمی بپوشید.

مرحله 2

ساکولنت آویز توپیباز کردن توری مرغ به اندازه کافی که به صورت لول شده دوره حلقه درست شده بکشید.

 

مرحله 3

ساکولنت آویز توپیبعد از کشیدت توری دوره حلقه سپس لبه های توری که روی هم قرار میگیرد با سیم به هم ببندید که توری باز نشود.

 

مرحله 4

ساکولنت آویز توپیاز قیچی های برش فلز استفاده کنید تا از لبه توری 5قسمت به سمت مرکز بریده شود. با هر برش 12 سانتی متر از هم جدا کنید. هیچ یک از قطعهی توری بریده شده نباید به طور کامل به مرکز برسد.

در یک زمان با یک فلپ کار کنید، شبکه توری را در اطراف حلقه ها خم کنید تا دایره شکل بگیرد و با سیم پیچ کردن به حلقه ها توری ثابت شود.

 

مرحله 5

برای نیمه دیگر دایره همین کار تکرار می شود، به جز یک قسمت که باید برای اضافه کردن خزه و خاک باز بماند.

 

مرحله 6

ساکولنت آویز توپیداخل کره را از خزه پر کنید برای پوشش زیبا و جلو گیری از ریزش خاک پرشده.

سپس مرکز کره را با خاک کاکتوس پر کنید. پس از پر شدن، یک پوشش از خزه را اضافه کنید و آخرین قسمت برش خرده توری  را روی حلقه ها قرار دهید.

 

مرحله 7

ساکولنت آویز توپیانگشت خود را از طریق یکی از سوراخ های موجود در توری، فشار دهید تا خزه و خاک را کنار بگذارید.

گیاهان قلمه گرفته خود را بردارید و آن را در سوراخ ایجاد شده قرار دهید.

اطراف گیاه را از خزه و خاک پر کنید.

برای بقیه قسمت های کره همین کار را تکرار کنید و گیاه های مورد نظرتان را بکارید.

 

مرحله 8

در یک سر کره که حلقه های سیم به هم وصل شدن، قطعه طناب را وصل کنید و از جای مورد نظر در منزل یا شیروانی آویزان کنید.

بعد از آویز کردن ساکولنت آویز توپی به صورت اسپری آبپاشی کنید.

امیدواریم از این آموزش لذت ببرید.

 

ساکولنت آویز توپیساکولنت آویز توپیساکولنت آویز توپی

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها